Vítejte na stránkách Geotechnický servis

Firma se zaměřuje hlavně na laboratorní činnost (zjišťování chemických, fyzikálních a mechanických vlastností materiálů)Mechanika zemin


Od počátku své činnosti byl GTS zaměřen na laboratorní geotechnické zkoušky určené převážně pro stavební činnost. Zejména se jedná o zakládaní staveb všech typů v jakémkoli zemním prostředí, o budovám násypů, komunikací, zemních hrází a pod.

Kromě běžných souboru zkoušek určených pro klasifikaci materiálů, provádíme speciální zkoušky pro zjišťování

přetvárných vlastností zeminy, jako jsou zkoušky stlačitelnosti smykové zkoušky, zkoušky prosedavosti, bobtnavosti a pod. Zkoušky provádíme nejen u zemních materiálů, ale i u skalních hornin.

Pro určení způsobu zpracování zemních materiálů ( např. komunikace, skládky ) provádíme technologické zkoušky zhutnitelnosti metodami Proctor a určení poměru únosnosti metodami CBR.

Pro zajištění ekologické čistoty prostředí, zejména při výstavbě, kontrole a rekultivaci skládek provádíme stanovení propustností a to od materiálů hrubozrnných až k jemnozrnným. Individuální přístup ke každému dodávanému vzorku zajišťuje maximálně nejvhodnější opracování. I když zkoušky provádíme metodami podle ČN, je možno akceptovat i individuální způsoby zpracování na žádost zpracovatele úkolu.

Pro zahraniční zákazníky provádíme laboratorní zkoušky podle DIN, nebo ASTM a výsledky můžeme předávat v jazyce německém nebo anglickém.

Jakost a technologie surovin


Laboratorní zkoušky nabízené Geotechnickým servisem v oboru nerostných surovin umožňují určení jakosti těžených surovin a jejich kvalitativní zatřídění podle stávajících státních, oborových i podnikových norem.

Dále lze na jejich základě posoudit optimální využitelnost surovin,  i eventuelní možnosti úpravy na požadovanou kvalitu.

Nabízené soubory zkoušek lze využít i pro kontrolu kvality těžených surovin.

Nabízené zkoušky se týkají především surovin využívaných ve stavebnictví, písků, štěrkopísků, kamene a kameniva.

Geoteehnický servis nabízí nejenom provádění zkoušek, ale i jejich vyhodnocení podle obecně platných kritérií nebo podle zvláštních podmínek využitelnosti a příslušných surovinových norem. Dále nabízí vypracování jakostní a technologické charakteristiky surovin, a to jak pro jednotlivé vzorky, tak pro jejich soubory nebo pro celá ložiska.